تماس با رییس دفتر

داخلی ۱۰۱

مهندس فرید گلکار

مدیر مرکز

کارشناس: مهندس میرجلیلی

شماره تماس: داخلی ۱۰۷

تکنسین پرواز: آقای مهندس دهقان

شماره تماس: داخلی ۱۲۱

رهبر عملیات: مهندس فلاحی

شماره تماس: داخلی ۱۲۰

کارشناس پیش بینی: مهندس طباطبایی

شماره تماس: داخلی ۱۰۹

رهبر عملیات: مهندس خلیلی

شماره تماس: داخلی ۱۰۵

کارشناس پیش بینی: مهندس شجاعی

شماره تماس: داخلی ۱۱۱

مدیر گروه: خانم مهندس خطیبی

شماره تماس: داخلی ۱۱۹

کارشناس پیش بینی: مهندس ریوندی

شماره تماس: داخلی ۱۱۲

تکنسین پرواز: مهندس مه لقا

شماره تماس: داخلی ۱۱۰

کارشناس رادار: مهندس قربانی

شماره تماس: داخلی ۱۰۸

کارشناس رادار: مهندس مرادیان

شماره تماس: داخلی ۱۰۸

مدیر گروه: مهندس حاتم پور

شماره تماس: داخلی ۱۰۴

کارشناس مطالعات: خانم دکتر پورمحمدی

شماره تماس: داخلی ۱۱۶

مسئول آزمایشگاه: خانم مهندس پهلوانحسینی

شماره تماس: داخلی ۱۰۳

مدیر گروه: خانم مهندس سیدحسنی

شماره تماس: داخلی ۱۱۸

مسئول دبیرخانه

شماره تماس: داخلی ۱۱۵

کارشناس پشتیبانی

شماره تماس: داخلی ۱۲۲

مدیر گروه: آقای مهندس فلاحی

شماره تماس: داخلی: ۱۲۰

کارشناسان امور مالی

شماره تماس: داخلی ۱۱۴

مدیر گروه: آقای میرحسینی

شماره تماس: داخلی: ۱۲۴

نگهبانی و اپراتور

شماره تماس: داخلی ۱۱۳

رابط حراست: آقای آخوند هدش

شماره تماس: داخلی: ۱۲۳