رادارهای هواشناسی مورد استفاده در باروری ابرها

تعدیل آب و هوا به عنوان شاخه جدبدی در علوم جو برای کنترل محدود و مقطعی بارش ، مه زدایی و کاهش خسارات تگرگ برای محققان و دانشمندان مطرح است. دانشمندان علوم جو بر اساس کشفیات اولیه، آزمایشات علمی گسترده ای را برای فن آوری بارورسازی ابرها به عنوان روشی مؤثر در جهت تعدیل آب و هوا به اجرا در آوردند به طوری که اگر این فن آوری به درستی مورد استفاده قرار گیرد به نتایج قابل توجهی می توان دست یافت.