آینده نگری در بخش فن‌آوری‌های نوین

فن‌آوری‌های امروزین تعدیل وضع هوا از لحاظ علمی بر مبنای پیشرفت‌های اواخر دهه ۱۹۹۰ و اوایل ۲۰۰۰ قرار دارد. پیشرفت‌های اخیر فن‌آوری‌هایی که مستقیماً به تعدیل وضع هوا مربوط می‌شوند عمدتاً در زمینه‌های تصمیم گیری اجرای عملیات و نیز نرم‌افزارها و مدل سازی های عددی ارزیابی پروژه‌های بارورسازی ابرها بوده اند.